Disclaimer

1. De eigenaar van deze website is © Zeewind nv, Bredene

De informatie en het woningaanbod op deze website wordt door Zeewind nv met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Alle informatie is echter vrijblijvend, zodat aan de gegevens op de website geen rechten kunnen worden ontleend. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Zeewind nv berusten bij Zeewind nv. Het is niet toegestaan zonder toestemming van Zeewind nv de informatie vermeld op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken voor commercieel gebruik. Op de foto’s berusten auteursrechten en deze mogen niet gereproduceerd worden zonder toestemming van de auteur. Alhoewel wij deze website met de grootste zorg hebben samengesteld, bestaat de mogelijkheid, dat omschrijvingen, prijzen, etc. niet correct zijn opgenomen. Prijswijzigingen voorbehouden. De bedragen zijn in Euro’s. De rendementsprognoses zijn enkel en alleen ter algemene informatie. De informatie op deze website is afkomstig van externe bronnen die als objectief aanschouwd worden maar waarbij géén garantie gegeven wordt omtrent hun juistheid. Deze bronnenomvatten overheidsinstanties, agentschappen, onafhankelijkeonderzoeksbureaus, etc. Zeewind nv biedt geen garantie dat de informatie volledig correct is. Elke geïnteresseerde dient voor zichzelf de juistheid van de informatie te verifiëren. Zeewind nv sluit alle mogelijkheden van garanties, condities en verbintenissen uit die uit deze website zouden kunnen voortvloeien alsook biedt het géén enkelegarantie op winst of bescherming tegen mogelijke verliezen op korte of lange termijn. Deze site alsook ander infomateriaal,rendementsprognoses, brochures, flyers, folders zijn gebasseerd op cijfers uit het verleden die géén garantie bieden voor de toekomst. Visualisaties, folders, verkoopsplannen, websites, van de voorgestelde projecten zijn niet bindend. Enkel plannen en teksten vermeld in akte hebben bindend karakter.

 

2. Privacy

 

Registratie van persoonsgegevens

Bezoekers van deze website kunnen zich via de site inschrijven op de nieuwsbrief. Dit via de contact pagina’s of knoppen. De persoonsgegevens die de bezoekers bij de registratie ingeven, worden door Fabiol nv opgenomen in haar klantenbestand.

 

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

Tenzij de gebruiker zich hiertegen verzet, kunnen zijn gegevens gebruikt worden om hem op de hoogte te kunnen houden van aanbiedingen van Zeewind nv (opendeurdagen, acties, en andere). Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden via contact; U kan op elk ogenblik uw registratiegegevens en dus ook dit verzetsrecht laten wijzigen.

 

Doorgeven van gegevens aan derden

Volgende gegevens zullen NIET doorgegeven worden aan andere bedrijven of websites waarvan aangenomen wordt dat ze interessante informatie hebben voor u: naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats. Gegevens worden NIET zonder uw persoonlijke toestemming doorgegeven aan derden.

 

Opmerking

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u ons steeds contacteren op: Zeewind nv, info@zeeparken.be. Voor meer algemene informatie kan u steeds de Commisie voor de bescherming van de levenssfeer bij het Ministerie van Justitie (http://www.privacy.fgov.be)

 

3. Geschillen en rechten

Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken. Belgisch recht is van toepassing.

 

4. Gegevens van de onderneming

Zeewind nv, Klemskerkestraat 26, 8450 Bredene. T 059 33 09 75, F 059 33 09 76, info@zeeparken.be, Ondernemingsnummer BE0449.812.259. Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel. Vastgoedmakelaar: Dhr. Franck, BIV 502453, uitgereikt in België.

Onderhevig aan de plichtenleer van de vastgoedmakelaar