Wedstrijdreglement

Zeeparken wil toeristen en geïnteresseerden laten deelnamen aan de wedstrijd ‘win jouw herfstvakantie’. Deelnemers kunnen deelnemen door een vraag op te lossen en de schiftingsvraag zo dicht mogelijk te benaderen. Hun deelname is pas geldig wanneer een volledig invulformulier op zeeparken.be/nl/herfstactie wordt ingevuld.

De deelnemers kunnen een verblijf van 1 week bij Zeeparken in Wenduine winnen. Dit met een maximale waarde zoals beschreven in de Tarrieffiches van Zeeparken voor de voorgestelde periode (de Belgische herfstvakantie).

De info, vrijwillig verstrekt door de deelnemers, wordt opgeslaan door Zeeparken en kan gebruikt worden voor toekomstige acties en promoties. En dit zowel via een directe mailing, als Facebook en Google. De gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard.

Elke natuurlijk persoon kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd.

 

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Zeeparken ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

 

De wedstrijd start op 1 juni 2018 en eindigt op 30 juni 2018.

 

De deelnemer wordt gevraagd om alle zichtbare iconen in het filmpje aan te vinken.

De deelnemer wordt gevraagd om een schiftingsvraag in te vullen.

 

De winnaar is de persoon die het dichtst de schiftingsvraag benaderd.

Bij een ex-aequo wordt de winnaar gekozen door een jury, samengesteld uit het bestuur van Zeeparken. Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk.

Indien er te weinig of geen winnaars zijn, gaat de prijs naar de deelnemer(s) die het antwoord van de wedstrijd het dichtst benadert.

De winnaar wordt voor 7 juli persoonlijk op de hoogte gebracht.

“De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.zeeparken.be.”

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de Adfundum Communications het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar info@adfun.be.

 

In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat Zeeparken de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de wedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het contact op te nemen met de contactpersoon van de wedstrijd.

 

Bij vragen of problemen ivm de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij Zeeparken via info@zeeparken.be